Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Medlemmar, volontärer, kunder och nätverk

1. Upprätthållare av register

Fiskars hembygdsförening r.f./Fiskars museum
Åkerraden 26 
10470 Fiskars

2. Kontaktpersoner

Föreningens medlemsregister 

 Cecilia Bruncrona
cecilia@elimo.fi
+358 40 825 4884

Museets register över volontärer, kunder och nätverk

Museichef Emi Ingo
emi.ingo@fiskarsmuseum.fi
+358 45 353 8381

3. Registrets namn

Fiskars hembygdsförenings medlemsregister
Fiskars museums register över volontärer
Fiskars museums kund- och nätverksregister 

4. Avsikten med behandlingen av personuppgifterna

De av föreningen insamlade personuppgifterna behandlas med hänvisning till föreningslagens förpliktelser; att upprätthålla medlemsregister, producera föreningsverksamhet för medlemmar, informera medlemmarna, uppbära medlemsavgifter och anskaffa medel. Uppgifterna kan också användas för att dokumentera medlemskap som upphört.

Avsikten med behandlingen av volontärers personuppgifter är administrationen av volontärskapet, kontakt och informationsspridning. Avsikten med behandlingen av personuppgifter gällande kunderoch nätverk är informationsspridning och marknadsföring.

Uppgifterna behandlas enligt följande rättsliga grunder:

Föreningslagen 26.5.1989 https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503. Förpliktar att upprätthålla medlemsregister.

EU:s dataskyddsdirektivet, 6 artikeln 1f. I vissa fall är behandlingen nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen. Till exempel för att informera Fiskars museums kunder och nätverk om evenemang, tjänster, nyheter eller annat av allmänt intresse. 

EU:s dataskyddsdirektivet, 6 artikeln 1a. Då den registrerade har givit sitt samtycke för behandlingen av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

5. Innehållet i registren

Upprätthållaren av registret behandlar dylika personuppgifter:

 • för- och efternamn, födelsetid, modersmål
 • postadress, e-postadress, telefonnummer
 • medlemsinformation som medlemsslag, medlemskapets längd, uppgifter om betalning av 

medlemsavgifter

 • identifikationsuppgifter  vid elektronisk kommunikation

Upprätthållaren av registret avgör regelbundet, med hänsyn till gällande lagstiftning, hur nödvändigt det är att spara de insamlade uppgifterna. Medlemsuppgifter och uppgifter angående avtalspartners sparas så länge medlemskapet eller avtalet är i kraft men högst 10 år efter att medlemskapet eller avtalet upphört. Uppgifter som insamlats med samtycke av den registrerade sparas så länge tills den registrerade meddelar om att uppgifterna ska raderas.

6. Regelmässiga personuppgiftskällor och datainnehåll

Personuppgifter insamlas av den registrerade till exempel i samband med godkännande av medlemskap, då den registrerade meddelar om uppdatering av personuppgifterna i registren eller inleder volontärarbete.  Då det gäller nätverk kan uppgifterna också insamlas från pålitliga offentliga källor.

7. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

Fiskars hembygdsförening överlåter information endast åt sådana utomstående serviceproducenter som behövs; för det tekniska upprätthållandet av registren, för fakturering av medlemsavgifter och övrig medelanskaffning, för kommunikation med medlemmar och nätverk, för att producera verksamhet för medlemmar och för stödtjänster inom administrationen. 

Vi överlåter inte registeruppgifter utanför EU/ETA området.

8. Dataskydd

Elektronisk material:

Personuppgifter insamlas i databaser, som är skyddade av brandmurar, med lösenord och övriga tekniska hjälpmedel. Endast för uppgiften utsedda personer får behandla personuppgifterna i databaserna. Varje användare har användarnamn och lösenord till systemet i fråga. De arbetsstationer och det media som används för lagring eller säkerhetskopiering är skyddade med lösenord. Informationen i registren är inte hemligstämplad.

Manuellt material:

Det manuella materialet bevaras i övervakade och låsta utrymmen på Fiskars museum eller i låsta utrymmen hemma hos styrelsemedlemmar eller föreningens medlemsregisteransvariga.

9. Tredje part

Vi använder vissa tjänster av tredje part. Vi har valt tjänsteleverantörerna noggrant, så att vi kan vara säkra att de följer EU:s dataskyddslag. De här parterna finns i USA och följer EU-U.S Privacy Shield förordningen som är anpassad till EU:s dataskyddslag. Tjänsterna kan innehålla cookies av mätning- och uppföljningstjänster, marknadsföringsnätverk eller annan tredje part. 

Bekanta dig med användningen av cookies här.

9.1.  WP Engine
Den här hemsidans hosting-tjänst erbjuds av WP Engine. WP Engine har förbundit sig till att följa EU:s dataskyddslag. Sidan skyddas bland annat på följande sätt: dygnet runt övervakning, HTTPS-skydd, regelbundna uppdateringar, förvaring av insamlat data i databaser, som är skyddade med bland annat brandmurar, kryptering, begränsning av tillgång och användarrättigheter.

Mer om  WP Engines villkor kan du läsa här

9.2. Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att mäta hur våra nättjänster används. Google Analytics kan spara cookies på användarens maskin för att till exempel samla data om hemsidans besökarmängder. Informationen kan också användas för att visa sannolikt intressant marknadsföring för användaren. Cookies är små textdokument, som webbläsaren sparar på användarens dator. Cookies innehåller ofta en namnlös, personlig identifikation, som hjälper att känna igen och räkna hur många webbläsare som besöker vår hemsida.

Bekanta dig med användningen av cookies här.
Tilläggsinformation om Google Analytics villkor kan du läsa här.

9.3.  Att förhindra cookies

Användaren kan tömma sin webbläsare på cookies i webbläsarens inställningar.  Förhindrandet av cookies kan påverka användarvänligheten av våra tjänster.

Bekanta dig noggrannare med hur vi använder cookies här.

10. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att:

 • få information om hur ens personuppgifter behandlas
 • på begäran kontrollera de uppgifter som upprätthållaren av registret har sparat
 • kräva att felaktiga uppgifter korrigeras
 • kräva att uppgifter avlägsnas ifall det finns laglig grund för det
 • säga upp sitt samtycke eller motsäga sig behandlingen av de personuppgifter som insamlats med samtycke
 • motsäga sig behandlingen av ens personuppgifter eller kräva att behandlingen begränsas
 • överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten
 1. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen 

Dataskyddsbeskrivningen kan uppdateras om verksamheten eller lagstiftningen förändras.

Senast uppdaterat  30.9.2020

Dataskyddsbeskrivning
Samlingsförvaltning

1. Upprätthållare av register

Fiskars hembygdsförening r.f./Fiskars museum/Pojo lokalhistoriska arkiv

Åkerraden 26 
10470 Fiskars

2. Kontaktpersoner

Museets register över föremåls- och bildsamlingar

Amanuens Maria Ollikainen
maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi
+358 45 353 8391

Arkivets register över arkivsamlingar

Arkivarie Robert Louhimies
arkivet@fiskarsmuseum.fi
+358 44 050 0854

3. Registrets namn

Fiskars museums  föremåls- och bildsamlingar
Pojo lokalhistoriska arkivs arkivsamlingar

I vilken form registren upprätthålls:

Elektroniskt: WebMusketti-samlingsförvaltningssystem
Manuellt: Handlingar gällande donationer, donationsavtal, kartotek och diarier, låneavtal för fotografier, fotografier arrangerade enligt ort och ämne, arkivmaterial 

4. Avsikten med behandlingen av personuppgifterna

Avsikten med behandlingen av personuppgifterna är administrationen av museet och arkivets samlingar och att uppfylla de uppgifter som bestäms i museilagen.

Rättslig grund: 

Museilagen (314/2009)

EU:s dataskyddsdirektiv  6, artikeln  1e. Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att verkställa uppgifter av  allmänt intresse. 

5. Innehållet i registren

Vid hanteringen av samlingarna behandlas personuppgifter som har att göra med objekten i samlingarna, till exempel föremål eller bilder. Sådana personuppgifter är till exempel: 

 • namn, kön, födelsetid och dödsdatum
 • födelseort, bostadsort
 • utbildning, yrke, titel

Upprätthållaren av registret behandlar också andra slags personuppgifter som har att göra med administrationen av samlingarna. Till exempel följande uppgifter:

 • information om donatorn; namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsetid och -ort samt yrke
 • information om låntagare; namn, adress, e-post, telefonnummer 
 • information om de personer som utför åtgärder vid samlingsförvaltningen
 • information om användare för WebMusketti -databasen; namn, arbetsuppgift, tidpunkt för arbetsförhållandet

6. Regelmässiga personuppgiftskällor och datainnehåll

Informationen insamlas av den registeransvarige, som ett resultat av den egna verksamheten och forskningen, från dokument, arkivmaterial och av dem som donerar materialet. Användarinformationen för WebMusketti fås av den registrerade.

7. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan ges till forskare eller samlingstjänsternas kunder för forsknings- eller privata ändamål. 

Vi överlåter inte registeruppgifter utanför EU/ETA området.
Personuppgifter överlåts inte till direktmarknadsföring.

8. Lagringstid för personuppgifterna 

Personuppgifterna sparas permanent. Informationen är inte offentlig.

9. Dataskydd

Elektronisk material:

Personuppgifter insamlas i WebMusketti -databasen, som är skyddad av brandmurar, med lösenord och övriga tekniska hjälpmedel. Endast för uppgiften utsedda personer får behandla personuppgifterna i databaserna. Varje användare har användarnamn och lösenord till systemet i fråga. Rättigheter till databasen ges av samlingsförvaltningssystemets huvudanvändare.

Registeruppgifterna är inte hemligstämplade, men inte heller offentliga.

Manuellt material:

Det manuella materialet bevaras i Fiskars museums övervakade och låsta utrymmen.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

 • få information om hur ens personuppgifter behandlas
 • på begäran kontrollera de uppgifter som upprätthållaren av registret har sparat
 • kräva att felaktiga uppgifter korrigeras
 • kräva att uppgifter avlägsnas ifall det finns laglig grund för det
 • säga upp sitt samtycke eller motsäga sig behandlingen av de personuppgifter som insamlats med samtycke
 • motsäga sig behandlingen av ens personuppgifter eller kräva att behandlingen begränsas
 • överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten
 1. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

Dataskyddsbeskrivningen kan uppdateras om verksamheten eller lagstiftningen förändras.

Senast uppdaterat  30.9.2020