Om oss > Pågående projekt > Trädgårdsprojektet

Avsikten med trädgårdprojektet är att utvidga museets trädgård med en ny lärmiljö bestående av en undervisningsträdgård och utomhusutställning. Projektet anknyter starkt till de finska museernas dokumentationsarbetsfördelning TAKO, där Fiskars museum bär nationellt ansvar för att dokumentera trädgårdsskötsel som hobby och samla in trädgårdsredskap till sina samlingar. Genom lärmiljön vill vi sprida kunskap om Fiskars trädgårdar, traditionell cirkulär hushållning och odling som hobby. En annan viktig målsättning är att lyfta fram klimatkrisen och väcka diskussion kring hållbarhetsfrågor och biodiversitet.

Som projektkoordinator fungerar museipedagog och trädgårdsmästare Frida Westermarck. I projektet deltar dessutom med sin kunskap och skicklighet museets volontär och trädgårdssenior Milvi Pesari, amanuens Maria Ollikainen, som ansvarar för museets insamlings-, dokumenterings- och utställningsverksamhet, Pojo lokalhistoriska arkivs arkivarie Jonas Selenius och Museichef Emi Ingo som står för administration. 

Finansiering för projektet har tillsvidare erhållits från Nymans stiftelse, I.A. von Julins stiftelse, Nylands svenska trädgårdsförening, Fiskars Group, Karis-Pojo Sparbaksstiftelse, Brita Maria Rehnlunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner och Finska kulturfonden. Stort tack till bidragsgivarna!

Museiträdgårdens historia

Fiskars museums museiträdgård är ett rätt nytt tillskott i museiverksamheten, men trädgården som finns på Hammarbacken mellan f.d. mekaniska verkstadens kontor och Slaggbyggnaden har gamla anor. Museibyggnaderna användes under 1900-talet helt eller delvis som bostadshus för brukets arbetare, varför sluttningen ovanför var flitigt odlad med rotsaker och nyttoväxter. På området höll sig familjerna även med husdjur som t.ex. höns. Då husen under 1970-talet tömdes på arbetare växte trädgården småningom igen. 

Vy över Hammarbacken i övre bruket. Till vänster ses åkrar och odlingslotter mellan museibyggnaderna år 1925. Bostadskasernen i mitten av bilden har senare rivits.
Sluttningen vid Hammarbacken. Till vänster skymtar Slaggbyggnaden och den lilla transformatorbyggnaden i förgrunden. I mitten syns hönshuset och i bakgrunden ser man Meijerskans hus och nya ladugården till höger.

Nytt liv i trädgården

Under 2010-talet togs trädgården på nytt i bruk för att sprida glädje för museibesökare och kafégäster. Den gamla stigen mellan husen trimmades upp och bänkar placerades längs stigen. För den museipedagogiska verksamheten byggdes också några enkla odlingslådor.

Stigen mellan museibyggnaden och Slaggbyggnaden år 2010.

I samarbete med Fiskars Oyj Abp röjdes området på framsidan av Slaggbyggnaden år 2012 och trädbeståndet i sluttningen gallrades. Nya fruktträd och bärbruskar planterades och får hämtades till museiområdet för att beta och hålla vegetationen under kontroll. Också andra djur t.ex. hästar har betat på området.

Den nya parken framför Slaggbyggnaden år 2012. Här stod tidigare en bostadskasern, varför man valde att plantera traditionella växter och bärbuskar på platsen.

Iståndsättandet av den gamla trädgården fortsatte år 2018 tack vare museets volontärprojekt. Volontärerna, till stor del Milvi Pesari, har skött om att bl.a. stenpartiet invid Slaggbyggnaden har nått en ny blomstringstid. En del av blommorna t.ex. iiris, bondpion och såpnejlika hittades i trädgården, medan andra planterades eller flyttades från närliggande trädgårdar. Vi strävar till att främst använda traditionella kulturväxter i museets trädgård.

Iiris germanica fanns färdigt i trädgården.
Blomsterprakt invid Slaggbyggnadens stenparti år 2022.

En lärmiljö byggs upp

Våren 2022 inleddes arbetet med att skapa en ny lärmiljö i trädgården. Lärmiljön kommer bland annat att bestå av en traditionell köksträdgård, en äng, en miniskog och en utställning. Lärmiljön finns till för alla besökare, men kommer även att nyttjas i den museipedagogiska verksamheten, där elever ska få odla i köksträdgården och plocka bär och frukter i miniskogen. Utställningen kommer att bestå av informativa skyltar, som berättar om olika teman bl.a. trädgårdar i Fiskars, cirkulär hushållning, klimatkrisen och biodiversitet.

Arbetet med lärmiljön påbörjades genom att en ny tillgängligare promenadväg byggdes genom trädgården, en del växter flyttades, videdekorationer planterades och platsen för kafébord jämnades ut. Vid samma tider tog Fiskars byförening tag i problemet med invasiva arter i bruket. Mördarsniglarna hade försökat sig oroväckande mycket och närmade sig även museiträdgården. Byföreningen skaffade ankor, som fick till uppgift att bekämpa mördarsniglarna i bruket. Tyvärr blev ankornas medverkan i projektet ändå kortvarigt. Bekämpningen av sniglar fortgår, genom att sniglarna plockas och oskadliggörs. En annan stor utmaning med utvecklandet av trädgården har visat sig vara de talrika hjortarna, som bland annat förstört de nyplanterade videdekorationerna. Hanteringen av invasiva arter är ett viktigt grundarbete inom projektet, inte minst med tanke på en fungerande köksträdgård.

Ankorna Klara, Gerda och Brita plaskandes i museets trädgård år 2022.

Under år 2023 påbörjades arbetet med köksträdgården och ängen. Vi byggde bland annat en traditionell gärdsgård, som delar in lärmiljön i olika områden. Vi gjorde även bakgrundsarbete för utställningen, genom att dokumentera tre trädgårdar i Fiskars. Dokumentationen gjordes genom intervjuer och fotografering.

År 2024 har vi som målsättning att ingärda hela undervisningsträdgården med en kombination av traditionell gärdsgård och modernare staket. Vi kommer också att anlägga av en miniskog i samarbete med Nina Backman från A million Trees to Finland konstprojektet och fortsätta arbetet med köksträdgården. Tanken är att lärmiljön med utställning byggs upp steg för steg under kommande år.