Trädgårdsprojekt

Avsikten med trädgårdprojektet är att göra museets trädgård mer tillgänglig och att utvidga den med en ny lärmiljö bestående av en undervisningsträdgård och utomhusutställning. Projektet anknyter starkt till de finska museernas dokumentationsarbetsfördelning TAKO, där Fiskars museum bär nationellt ansvar för att dokumentera trädgårdsskötsel som hobby och samla in trädgårdsredskap till sina samlingar. Inom projektet vill vi därför också dokumentera några trädgårdar i bruket genom fotografering och intervjuer med personer som har trädgård som hobby. En viktig del av projektet är även att lyfta fram klimatkrisen och väcka diskussion kring hållbarhetsfrågor. Finansiering för projektet har tillsvidare erhållits från Nymans stiftelse, I.A. von Julins stiftelse, Nylands svenska trädgårdsförening, Fiskars Group, Karis-Pojo Sparbaksstiftelse, Brita Maria Rehnlunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner och Finska kulturfonden. Stort tack till bidragsgivarna!

Inlärningsmiljön byggs upp

I projektets första fas, våren 2022, byggdes en ny tillgängligare promenadväg genom museets trädgård, en del växter flyttades, videdekorationer planterades och platsen för kafébord jämnades ut. I anslutning till trädgården byggdes också ett ankhus och staket för byföreningens ankor. Ankorna var en del av byföreningens Lumo-projekt, vars avsikt var att bekämpa invasiva arter i bruket. Ankornas uppgift var att bekämpa såkallade mördarsniglar. I och med att byföreningen slutade hålla ankor på museiområdet, utreder museet möjligheten att i stället ha sommarhöns i ankhuset. Bekämpningen av sniglar fortgår, genom att sniglarna plockas och oskadliggörs.

Ankorna Klara, Gerda och Brita plaskandes i museets trädgård år 2022.

Under år 2023 dokumenterades tre trädgårdar i Fiskars, den nya undervisningsträdgården och en miniäng grundades och videdekorationerna förnyades. Vi började också planeringen av en utomhusutställning. En stor utmaning i projektet har visat sig vara de talrika hjortarna och rådjuren som gillar att vistas i trädgården.

År 2024 har vi som målsättning att ingärda hela undervisningsträdgården med traditionel gärdsgård och modernare gärdsgårdsstaket. Vi kommer också att påbörja byggandet av utomhusutställningen genom att i samarbete med A million Trees to Finland konstprojektet anlägga av en miniskog, där vi berättar om betydelsen av biodiversitet. Förutom miljö- och hållbarhetsarbete kommer utställningen att presentera traditionellt odlande, traditionella kulturväxter och bruksbornas trädgårdsintresse. Utställningen byggs upp steg för steg under kommande år.

Som projektkoordinator fungerar museipedagog och trädgårdsmästare Frida Westermarck. I projektet deltar dessutom med sin kunskap och skicklighet museets volontär och trädgårdssenior Milvi Pesari, amanuens Maria Ollikainen, som ansvarar för museets insamlings-, dokumenterings- och utställningsverksamhet, Pojo lokalhistoriska arkivs arkivarie Jonas Selenius och Museichef Emi Ingo som står för administration. 

Trädgårdens historia

Fiskars museums trädgård finns på Hammarbacken mellan museibyggnaden och Slaggbyggnaden. Båda byggnaderna har från 1900-talets början till 1970-talet helt eller delvis fungerat som bostadshus för brukets arbetare, varför sluttningen ovanför har varit flitigt odlad med rotsaker och nyttoväxter. På området höll sig familjerna även med husdjur som t.ex. höns. Då husen på 1970-talet tömdes på arbetare växte trädgården småningom igen. 

Sluttningen vid Hammarbacken. Till vänster skymtar Slaggbyggnaden och framför den, lilla transformatorbyggnaden. I mitten syns hönshuset och i bakgrunden ser man Meijerskans hus och nya ladugården till höger.

På 2000-talet togs trädgården i bruk inom den museipedagogiska verksamheten och för att sprida glädje för museibesökare och kafégäster. Den gamla stigen mellan husen trimmades upp och bänkar placerades längs stigen. I samarbete med Fiskars bolag röjdes även trädbeståndet i sluttningen, nya fruktträd och bärbruskar planterades och får hämtades till området för att beta och hålla vegetationen under kontroll. Också andra djur t.ex. hästar och ankor har betat på området.

Stigen mellan museibyggnaden och Slaggbyggnaden år 2010.

Iståndsättandet av den gamla trädgården fortsatte år 2018 tack vare museets volontärprojekt. Volontärerna, till stor del Milvi Pesari, har skött om att Slaggbyggnadens framgård och stenkanten invid huset har nått en ny blomstringstid. Växterna är delvis hittade på området och delvis flyttade hit från andra trädgårdar. Vi strävar till att främst använda traditionella växter i museets trädgård. 

Blomsterprakt invid Slaggbyggnaden år 2022.