Utforska och lär > Digitala museet > Skogen och skogsbruket på Fiskars > Planterade ädla lövträd och speciella skogsbestånd i Fiskars

Planterade ädla lövträd och speciella skogsbestånd i Fiskars

I Fiskars finns flera träd eller små skogsbestånd, som planterats till minne av viktiga händelser och personer eller med tanke på framtida behov. Träden skapar betydelse för bruksborna bland annat på grund av sin historia, unika art och estetik eller funktion som utflyktsmål, samlings- eller viloplats. Dagens forskning visar också att välmående äldre träd och parker faktiskt är bra för vår hälsa, då de binder föroreningar, producerar syre och minskar på stressnivån och skapar välmående. Det kan även förbättra mikroklimatet på en plats genom att skydda för sol, vind och buller. 

De planterade ädla lövträden, till exempel almarna och skogslindarna, ger Fiskars bruk sina karakteristiska drag och beundras av många. Almarna vid bruksgatan sägs ha planterats av Johan Jacob von Julin för att lindra den engelskfödda hustrun Emily Lindsays hemlängtan. Ett belägg för att almarna faktiskt planterats i närheten hennes dödsår 1835, fick man då brukets största alm vid ”Kardusen” föll i en storm år 1955. Enligt forstmästare Erik Roos utlåtande var almen då 118 år gammal.  

Brukets största alm som föll av orkanen Berit 15.10.1955 vid bron mot övre bruket. Den gav 52 m3 ved. Foto: Fiskars museums bildsamling

Fiskarsbor har länge haft som vana att sitta och följa med livets gång vid en av almarna vid bruksgatan. Platsen kallas ”väntan” och finns med på Lennart Segerstråles monumentalmålningar i Samlingslokalen. Till julbön samlades man däremot på kontorist Laura Holmströms initiativ under en stor gran vid nuvarande torget. 

Lennart Segerstråles monumentalmålning Lördagskvällen. Scenen i mitten visar män och kvinnor som står vid ”väntan”. Foto: Fiskars museum bildsamling

Ekar har planterats i bruket i flera omgångar. År 1934 planterades ekarna i närheten av Fiskars tennisplan. Till brukets 300-års jubileum år 1949 planterades däremot en lund med nitton ekar i närheten av nuvarande Paateros keramikverkstad på initiativ av skogstekniker Nils-Erik Fritz. Träden planterades av skogsavdelningens tjänstemän, så att alla fick varsitt träd. Eken längst mot keramikverkstaden var planterad av Fritz själv och trädet längst söderut troligen av forstmästare I.A. von Julin. Till sin 70-årsdag år 2004 hedrades Göran J. Ehrnrooth med ekar som planterades i koncentriska cirklar i närheten av Samlingslokalen.  

Ett kalt träd framför Fiskars plantskola år 1935. Foto: Fiskars museums bildsamling

Andra träd som fått uppmärksamhet av ortsborna är den gamla eken ovanom Stenhuset, som är lika gammal som bruket och den döda eken i närheten av tunneln på vägen till Fiskars. Mellan Böle och Brunkom fanns under 1950-talet en ek bestående av fyra stammar, som Fiskars Ab lät fridlysa. De var vid den tiden Pojos enda fridlysta naturminnesmärke. Numera finns skyddade granar både vid Antskogvägen och Rahnolavägen. 

Under 1840-talet lät Johan Jacob von Julin plantera lärkträd i Lönnhammar, troligtvis med tanke på framtida skeppsbygge. År 2019 beslöt Fiskars Oyj Abp att donera några av de här lärkträden till master för museifartyget Sigyn.  

Stockar lastas vid lärkparken år 1962. Foto: Fiskars museums bildsamling

Med hänvisning till trädens symbolik, historia och praktiska betydelse förstår man att trädfällning ofta väcker känslor och diskussioner bland bruksborna. När ska eller kan dylika träd då fällas? En fällning kan vara motiverad till exempel om trädet är skadat och till fara för människor och byggnader eller om det planterats för att tjäna ett specifikt syfte i framtiden. Raseborgs stad vill ändå uppmana oss att tänka till en extra gång innan vi tar beslutet att fälla träd på våra tomter. Särskilt bör vi värna om ädla lövträd äldre än 200 år, stora träd med en stam grövre än en meter i diameter och grova ihåliga träd. Ofta kan en beskärning av ett äldre träd räcka för att förlänga dess livslängd. Ett välmående gårdsträd ger bland annat skydd för sol och vattenskador och bidrar till välmående, ett gott klimat och ekologisk mångfald. Sist men inte minst. Plantera alltid ett nytt träd då du är tvungen att fälla ett gammalt. 

Visste du att…  

Det i grannkommunen Lojo finns en ek som kallas ”Paavolan tammi”, som tävlar om att vara Finlands vackraste ek, och årligen besöks av otaliga turister. 

Ett gårdsträd kan suga upp hundratals liter vatten på ett dygn och skydda vårt hem från översvämningar och erosion. 

Träd skyddar oss från solens UV-strålning och de stigande temperaturerna, som klimatförändringen medför. 

Trädens ekosystem skapar livsmiljöer för växter och djur som bidrar till naturens mångfald. 

Granen är det viktigaste ”värdträdet” för småkryp. 

En 25m hög lind producerar 1,7 kg syre i timmen. 

Källor & litteratur:  

Guldet på vår gård. Det du inte visste om våra gårdsträd i Raseborg. Raseborgs stad. 2023 
Luther, Hans. Vatten och växtvärlden. Pojo sockens historia del I. 1959. 
Roiko-Jokela, Heikki (Red.). 1. Ihminen ja metsä – kohtaamisia arjen historiassa. 2012. 
Roiko-Jokela, Heikki (Red.). 2. Ihminen ja metsä – kohtaamisia arjen historiassa. 2012. 

Internetkällor: 

Museolaiva Sigyn saa uudet mastot Fiskars Oyj Abp:ltä. 26.2.2019. Fiskars Village. https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/museolaiva-sigyn-saa-uudet-mastot-fiskars-oyj-abplta.html. Från internet 10.8.2023. 

Onko tässä Suomen kaunein puu. Retkipaikka. https://retkipaikka.fi/onko-tassa-suomen-kaunein-puu/. Från internet 24.7.2023 

Opublicerade källor: 

Mailkorrespondens med Fiskars skogsavdelning. 8.8-11.8.2023.